Czym jest Kampania 16 Dni?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)?

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. Poczytaj więcej o kluczowych datach Kampanii.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

W związku z trwającą kampanią informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wojska Polskiego 5A/12, w punkcie konsultacyjnym pok. 9 udzielana jest systematycznie pomoc specjalistów: psycholog, terapeuta uzależnień od alkoholu, pełnomocnik gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prawnik, asystent rodziny.

Tel. kontaktowy 89 741 33 07

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

ogłasza ponowny nabór na wykonywanie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o ponownym naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PDF)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna (PDF)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

ogłasza nabór na wykonywanie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PDF)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna (PDF)

 

Plik do pobrania: http://gops.mragowo.pl/downloads/ogloszenia/psko_kruzy.pdf

 

Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
poszukuje: Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
- edycja 2021 w okresie maj-wrzesień 2021 r.

 

Plik do pobrania:

Ogłoszenie - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (PDF)

Klauzula informacyjna (PDF)

 

 

Gmina Mrągowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 1460 ze zm.) podaje do wiadomości publicznej informacje o wynikach otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu dla Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 w/w ustawy. Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta. Wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze spełnił Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska