Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przystąpiło do realizacji dwóch programów adresowanych do osób niepełnosprawnych, które mają na celu wspieranie ich niezależności oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:

- Samodzielność-Aktywność-Mobilność: Dostępne mieszkanie oraz
- Samodzielność-Aktywność-Mobilność: Mieszkanie dla absolwenta.

Programy finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niektóre źródła ciepła - fotografia

Informujemy, że wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy) wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 ( Dz.U. z 2022r. poz., 1967), można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Na jeden adres można złożyć tylko jeden wniosek.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku na inne źródło złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy - plakat

Dodatek węglowy

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. (Dz.U z 2022, poz.1692 z późń. zm.)

 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

W związku z Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030 serdecznie prosimy o wypełnienie Ankiety dot. sytuacji społecznej. Ankieta potrzebna jest do opracowania Strategii Powiatu Mrągowskiego.

Link do ankiety: https://forms.gle/tLha2LFAxDiteWp4A

 

 Pliki do pobrania:

ankieta_srps_powiat_mragowo-formularze_google_(poziom).pdf (PDF)

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie trwa rekrutacja dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych nie przekraczającym 18 lat, na wypoczynek letni organizowany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Wypoczynek letni organizowany w okresie od 09.08.2022 r. do 18.08.2022r. w Ośrodku Kolonijnym nad Zatoką Gdańską - Rzucewo 20, 84-100 Puck.

Dzieci chętne na kolonię można zgłaszać do dnia 17 czerwca 2022r. do pracownika GOPS w Mrągowie, Pani Aleksandry Siwickiej tel. 89 741 33 07 wew. 4

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku nie przekraczającym 18 lat:

a) objęte pieczą zastępczą,

b) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:

- z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
- samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm).,

c) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

 

Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Koleżanki i koledzy z organizacji społecznych
województwa warmińsko-mazurskiego

 

Jesteśmy bardzo potrzebni w sytuacji kryzysu humanitarnego i napływu uchodźców z Ukrainy.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała Zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady.
Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kluczową osobą w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), która ściśle współpracuje z koordynatorem działań na rzecz uchodźców Urszulą Jędrychowską z Urzędu Wojewódzkiego (500 477 570, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Powołane są Zespoły Tematyczne, które grupują organizacje świadczące konkretny rodzaj pomocy lub chcące taką pomoc świadczyć uchodźcom. Poniżej są nazwy zespołów i ich liderzy wraz z kontaktem. Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci pomocy organizacji w konkretnym Zespole lub Zespołach.

Aktywizacja społeczna i zawodowa – Wiesława Przybysz, Michał Kupisz, tel. 89 523 60 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edukacja dzieci i dorosłych - Kornelia Kurowska, tel. 507 698 953, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opieka medyczna - Marta Czerwonik-Łapko, 697 994 062, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoby z niepełnosprawnością - Sebastian Grochowski, tel. 89 523 22 14, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zbiórki rzeczowe, żywnościowe i finansowe - Adrian Piotrowicz, tel. 662 243 186, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pomoc prawna – Anna Olszewska, tel. 55 642 44 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ';document.getElementById('cloak1f71328d4f69d5d8ca546e36fd1877c8').innerHTML += ''+addy_text1f71328d4f69d5d8ca546e36fd1877c8+'<\/a>';

Jeżeli któraś organizacja chce podjąć się koordynacji innych działań na terenie województwa (a są takie potrzeby, np. wolontariat, zakwaterowanie), prosimy o kontakt z Jolantą Markiewicz.

Informacje na temat dalszych działań będą zamieszczane na stronie www.ropwwm.org.pl.
Bardzo dziękujemy za każdy wysiłek, za każdą pomoc na rzecz uchodźców.

 

Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn, 11.03.2022

 

 Pliki do pobrania:

Informacja dla organizacji - Zespół ds uchodźców.pdf (PDF)

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE OFERTOWYM
NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM
ORAZ ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MRĄGOWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Pocztę Polską Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

1. Oferta złożona przez wymienionego Wykonawcę jest jedyną, która wpłynęła w postępowaniu przedmiotowym;
2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta nie została odrzucona;
3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionym Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu i miejsca zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

 Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF)

 

 

Poradnik pomagacza.

Poradni skierowany do osób zaangażowanych w pomoc ukraińskim uchodźcom

 

 Pliki do pobrania:

Poradnik pomagacza. Jak pomagać ukraińskim uchodźcom.pdf (PDF)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
ul. Wojska polskiego 5A/12, 11 700 Mrągowo

zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

 

 Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - pełna treść (PDF)

Formularz cenowy (PDF)

Formularz cenowy (DOC)

Klauzula informacyjna (PDF)