Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takie wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą" (art.2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

 

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz. U. z 2020, poz. 218).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty" i wzorów formularzy „Niebieska Karta".
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.z 2019 poz. 2277)
 4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2019, poz.1507)
 5. Uchwała  Nr XXII/157/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu  powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mrągowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz. Woj. Warmińsko–Mazurskiego z 2020 r., poz. 859)

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Mrągowo wchodzą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

 • Elżbieta Mierczak – Przewodniczący Zespołu Dyrektor GOPS w Mrągowie
 • Ewa Piaskowska – starszy specjalista pracy socjalnej  GOPS w Mrągowie
 • Małgorzata Dobrowolska-Rydel - starszy pracownik socjalny GOPS w Mrągowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mrągowie

 • Halina Całka – pełnomocnik GKRPA

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

 • Łukasz Banaś – policjant - dzielnicowy Gminy Mrągowo

Oświata w Gminie Mrągowo

 • Teresa Jachimowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Szestnie

Ochrona Zdrowia w Mrągowie

 • Beata Daniłowska – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Sąd Rejonowy w Mrągowie

 • Mariusz Lemanek – kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich

Stowarzyszenie SYNAPSA w Mrągowie

 • Iwona Krywiczanin – prezes stowarzyszenia

 

Pamiętaj !

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej, bądź widzisz , że inni jej doznają powiadom Policję (997, 112), Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-12-00-02 lub właściwą instytucję np. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie (Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy !

 

Kontakt:

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Mrągowo
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo
Telefon: 89 741 33 07