Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie  nabywcy pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, stanowiący własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 mLegitymacja emeryta-rencisty to cyfrowy dokument z odwzorowaniem Twoich uprawnień emeryta lub rencisty. Dzięki niej masz możliwość skorzystania ze zniżek i ulg.

 

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji!

Na podstawie artykułu 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 447), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie poszukuje rodzin, chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. Rodziny wspierające są jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie wyręcza, lecz aktywnie pomaga w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują!

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku (wzór w załączeniu) w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11-700 Mrągowo.

 

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

 

Załączniki:

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej (DOC)

 

 

Plakat - Nie otwieraj drzwi PRZEMOCY

Mrągowo, dnia 22 grudnia 2022 roku

INFORMACJA

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie nabywcy pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, stanowiący własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Na podstawie Zarządzenia nr 14/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 5A/12 w Mrągowie został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi stanowiącego własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100).

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2022r.

o unieważnieniu zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologa w Punkcie Konsultacyjnym mieszcz ącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wajska Polskiego 5A/12

 

 

Ogłoszenie

o sprzedaży, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, stanowiącego własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie:

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo
tel. (89) 741 33 07 fax (89) 741 33 07
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; gops.mragow.pl; bip.gminamragowo.net

Mrągowo, dnia 9 grudnia 2022 roku

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty złożone przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie, Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo
- Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie, Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno

Uzasadnienie wyboru

1. Ww. złożyli oferty, które w postępowaniu przedmiotowym wpłynęły w terminie;

2. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, a złożone oferty nie zostały odrzucone;

3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionymi Wykonawcami w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu i miejsca zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak.

 

 

Mrągowo, dnia 9 grudnia 2022 roku

INFORMACJA

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie nabywcy pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, stanowiący własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Na podstawie Zarządzenia nr 13/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 5A/12 w Mrągowie został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi stanowiącego własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100).

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.