Obrazek przykładowy. Bez treści

Powiat mrągowski/Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w okresie 01.01.2018 - 31-12-2018 realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim (IV).

 Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie jako bezrobotne, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osób długotrwale bezrobotnych
  • osób niepełnosprawnych
  • osób powyżej 50 roku życia
  • osób o niskich kwalifikacjach
  • kobiet

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie mrągowskim.

Wartość projektu: 2 023 450,04 zł, w tym:
wkład UE: 1 719 932,53 zł, wkład krajowy: 303 517,51 zł

Wsparcie udzielane będzie zgodnie z ustalonym profilem pomocy oraz Indywidualnym Planem Działania. W ramach projektu realizowane będą usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz:

  • staże,
  • szkolenia,
  • prace interwencyjne,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych na terenie powiatu mrągowskiego w ramach CT9 w RPO WiM 2014-20120 (Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działania 11.1, 11.2, 11.3 wraz z Poddziałaniami).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie przy ul. Kopernika 1, (u swojego doradcy klienta) lub na stronie internetowej: www.mragowo.praca.gov.pl

 

 

Nie można znaleźć pobieranego pliku. ID=21