Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym Podrogram2017.

Projekt partnerski: Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiat mrągowski/Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w okresie 01.01.2018 - 31-12-2018 realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim (IV).

Weź udział w projekcie "Pełna ścieżka integracji społecznej".

 

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 18/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130000,00 zł netto. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo." 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (PDF)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (PDF)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (PDF)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo.

 

Niniejsza zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na dyspozycję art. 4 pkt. 8 ww. ustawy, a przy zastosowaniu regulaminu określonego Zarządzeniem Nr 3/2018  z dnia 16 lutego 2018 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro netto

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Szczegóły zamówienia w załączniku.

Mrągowo, dn. 24 listopada 2015r

Nasz znak:RPA 2150.1.2015

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie

unieważnia zapytanie ofertowe na usługę psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień w  punkcie  konsultacyjnym  mieszczącym  się  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej w Mągowie ul. Wojska Polskieg 5A/12,  umieszczonej w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogoszeń w dniu 16.11.2015r  z przyczyn organizacyjnych.

 

Dyrektor

(-) Elżbieta Mierczak

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
zaprasza do składania ofert na psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień
w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12

Świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami a także ofiar przemocy domowej i ich sprawców w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2018.

Zapytanie i formularz ofertowy dostępny w załączniku.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
zaprasza do składania ofert na usługę prawną
w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12

Świadczenie usług w zakresie pomocy prawnej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami a także ofiar przemocy domowej i ich sprawców w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  lata 2013 – 2018.

Zapytanie i formularz ofertowy dostępny w załączniku.