Mrągowo, dnia 9 grudnia 2022 roku

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty złożone przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie, Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo
- Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie, Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno

Uzasadnienie wyboru

1. Ww. złożyli oferty, które w postępowaniu przedmiotowym wpłynęły w terminie;

2. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, a złożone oferty nie zostały odrzucone;

3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionymi Wykonawcami w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu i miejsca zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak.

 

 

Mrągowo, dnia 9 grudnia 2022 roku

INFORMACJA

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie nabywcy pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, stanowiący własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Na podstawie Zarządzenia nr 13/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 5A/12 w Mrągowie został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi stanowiącego własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100).

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

 

 

Szczegóły ogłoszenia w Zarządzeniu Nr 13/2022 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 18.11.2022. [PDF]

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na usługę psychologa w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12

Świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami a także ofiar przemocy domowej i ich sprawców w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. .

Szczegóły w załącznikach. 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Szczegółowy program wraz z załącznikami w linku poniżej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023?fbclid=IwAR2unn7xLoX9C7MUllWa-7ntJjNjWAZ743_jGugUCxnt6v-w1eX2OinEIoU

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Szczegółowy program wraz z załącznikami w linku poniżej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023?fbclid=IwAR0oR2cdPlUcm0ULaAEobUnQONa-XzFsAZkvUj61Ki5SeDzRCIZk_TmVaTw

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo".

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 18/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000, 00 netto.

Szczegóły w załącznikach. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przystąpiło do realizacji dwóch programów adresowanych do osób niepełnosprawnych, które mają na celu wspieranie ich niezależności oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:

- Samodzielność-Aktywność-Mobilność: Dostępne mieszkanie oraz
- Samodzielność-Aktywność-Mobilność: Mieszkanie dla absolwenta.

Programy finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niektóre źródła ciepła - fotografia

Informujemy, że wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy) wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 ( Dz.U. z 2022r. poz., 1967), można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Na jeden adres można złożyć tylko jeden wniosek.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku na inne źródło złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.