Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, II piętro, pok. 8
Tel.: (89) 741 33 07, wew. 5, fax (89) 741 33 07, wew. 9 
Pracownik - Marzena Sawicka (Samodzielny Referent ds. Realizacji Świadczenia Wychowawczego)

 

Do zadań Stanowiska ds. realizacji Świadczeń Wychowawczych należy w szczególności:

1. Planowanie budżetu w zakresie świadczeń wychowawczych.

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

1) Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących świadczeń wychowawczych.

2) Współpraca z  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie koordynacji świadczeń wychowawczych.

3) Występowanie z wnioskiem do Dyrektora Ośrodka o przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w sprawie przyznawania świadczeń wychowawczych.

4) Sporządzanie list wypłat.

5) Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

6) Współpraca z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odwołań od wydawanych decyzji.

7) Prowadzenie analiz przyznanych i wypłacanych świadczeń wychowawczych.

10) Sporządzanie sprawozdań.

11) Obsługa systemu komputerowego w zakresie realizowanych świadczeń.

12) Udzielanie informacji dotyczących obowiązujących przepisów z zakresu świadczeń wychowawczych.