Rozbudzenie zainteresowania przedsiębiorczością, a także wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej u mieszkańców wsi i miast to główne założenia projektu pod nazwą „ABC przedsiębiorczości”. W ramach tego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo odbędą się szkolenia, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy.

Zapraszamy osoby z terenu Gminy Mrągowo do wzięcia udziału w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości”, które odbędzie się w dniach: 9-10.11.2016 oraz 16-17.11.2016 w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie. Zapisy trwają do 4 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie w pokoju  nr 5 lub telefonicznie: 89 741 33 07.

Planowane jest zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowych szkoleń (4x4 = 16 godz.), których tematem przewodnim będzie:

 • przygotowanie biznesplanu własnej działalności gospodarczej,

 • rozmowy o wizji i celach przyszłej firmy,

 • analizowanie rynku i konkurencji,

 • wyliczanie kosztów niezbędnych do rozpoczęcia działalności,

 • rachunek zysków i strat.

Ponadto uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę praktyczną dotyczącą zakładania firmy – jaką formę opodatkowania wybrać, jak zarejestrować działalność gospodarczą oraz w jaki sposób można ją sfinansować. Na koniec spróbujemy przybliżymy nieco tematy marketingu reklamy i nowych technologii, które mogą być przydatne w rozwoju nawet jednoosobowej firmy. Spotkania z mieszkańcami wsi i małych miast będą prowadzić trenerzy edukacji finansowej, którzy współpracowali z Fundacją Wspomagania Wsi w poprzednich edycjach projektu.

Od pożaru budynku wielorodzinnego w Brodzikowie minęło kilka dni. Mieszkańcy długo nie zapomną tych dramatycznych chwil, które pozbawiły ich dachu nad głową. Ale wspólnie możemy im pomóc w powrocie do normalności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozpoczął zbiórkę pieniędzy i pomocy materialnej dla rodzin mieszkających w tym budynku.

Groźny pożar wybuchł w piątkowy poranek. Mieszkańcy na szczęście zdążyli się ewakuować, ale wielu z nich straciło dorobek swojego życia. To były dramatyczne chwile, które na lata pozostaną niestety w ich pamięci. Budynek stracił cały dach i poddasze, a zniszczeniom uległy także niższe kondygnacje. Wśród poszkodowanych przez pożar jest m.in. pięcioro dzieci w wieku od 8 do 16 lat (dziewczynki: 13, 15 i 16 lat, chłopcy: 8 i 15 lat).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłosił zbiórkę pieniędzy i pomocy materialnej na rzecz poszkodowanych. Wspólnie możemy im pomóc!

Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o pomoc rzeczową i finansową poszkodowanym rodzinom.

Pieniądze można wpłacać na konto bankowe:
Nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140
z dopiskiem "Dla pogorzelców z Brodzikowa"

Więcej informacji udziela:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE ul. Wojska Polskiego 5A/12
Tel : (89) 741 33 07

Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc materialną na rzecz poszkodowanych rodzin, w szczególności:

 • mebli
 • środków czystości
 • sprzętu RTV, AGD
 • odzieży

We wtorek 21 czerwca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyło się spotkanie  przedstawicieli Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Mrągowo i miasta Mrągowa. Spotkanie miało na celu zapoznanie osób niepełnosprawnych z projektem dotyczącym zatrudnienia wspomaganego.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych reprezentowali Joanna Drzewiecka-Kozielska oraz Andrzej Pakulski. W spotkaniu wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych, osób które zadeklarowały zainteresowanie projektem było natomiast 19. Ostatecznie 14 osób przeszło I etap rekrutacji.

Zatrudnienie wspomagane uznane jest w Europie i na świecie za najskuteczniejszą metodę wspierania osób niepełnosprawnych w zdobyciu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia. Indywidualna praca specjalisty ds. zatrudnienia czyli trenera pracy, ma na celu dopasowanie możliwości do potrzeb pracodawcy i osoby niepełnosprawnej, co skutkuje trwałym zatrudnieniem. Jedną z podstawowych reguł zatrudnienia wspomaganego jest zasada „zero odrzucenia” – każdy kto chce pracować, może znaleźć zatrudnienie, jeśli zapewni mu się odpowiedni poziom wsparcia. W efekcie opłaca się to osobie niepełnosprawnej, pracodawcy i państwu.

Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt partnerski: Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo

  

OGŁOSZENIE
w sprawie naboru na stanowisko
Samodzielnego Referenta ds. Realizacji Świadczenia Wychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w dniu 14.03.2016 r., od godziny 9.00 w siedzibie tut. Ośrodka ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo, pok. nr 5, odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego. Szczegóły zostaną uzgodnione z poszczególnymi kandydatami telefonicznie.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo

ogłasza nabór kandydatow na wolne stanowisko pracy

SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. REALIZACJI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

 • Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
 • Rodzaj umowy o pracę: pierwsza umowa na czas określony - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony,
 • Liczba stanowisk: 1
 • Zatrudnienie nastąpi bezpośrednio po zakończeniu procedury naboru

I . WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE:

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późń. zm.)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. wykształcenie: wyższe,
 8. konieczna znajomość obsługi programów komputerowych (Microsoft Windows, Word, Excel)

2. Wymagania dodatkowe:

 1.  wykształcenie wyższe: ekonomiczne, administracyjne, prawnicze
 2.  znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego,

b) ustawa z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym,

c) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

d) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych,

e) ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r., o finansach publicznych,

f) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

g) umiejętność pracy w zespole,

h) samodzielność w działaniu,

i) umiejętność redagowania pism,

j) posiadanie prawa jazdy kat. B

3. Cechy osobowościowe:

uczciwość, komunikatywność, punktualność, solidność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

II. INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA NA DANYM STANOWISKU:

1) praca administracyjno - biurowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługa sprzętu biurowego,

2) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo,

3) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) płaca zasadnicza w przedziale od 1 220,00 zł do 2 950,00 zł brutto miesięcznie, w zależności od posiadanego stażu pracy i doświadczenia,

5) pierwsza umowa na czas określony od dnia - bezpośrednio po zakończeniu naboru - nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6,45%.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego,

2) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego,

3) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,

4) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

5) przygotowywanie projektów decyzji ustających prawo do świadczenia wychowawczego,

6) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

7) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

8) prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

9) tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,

10) prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Zakres odpowiedzialności:

1) właściwe i terminowe wykonywanie obowiązków,

2) rzetelne sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,

3) merytoryczne załatwianie spraw zgodnie z przepisami prawem przewidzianymi i wytycznymi przełożonych

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys CV - z aktualnym numerem telefonicznym do kontaktu zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy, - (podpisany odręcznie) ,

2) list motywacyjny (podpisany odręcznie),

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

5) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

6) podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku do spraw świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie,

7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

8) podpisane oświadczenie „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)". Dopuszcza się zawarcia ww. oświadczenia w CV.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie (pok. Nr 3), lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:„dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. świadczenia wychowawczego" w terminie do dnia 07.03.2016 r., do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie).

Oferty niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane .

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie . Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń GOPS w Mrągowie

oraz na stronie BIP

w dniach od....................................do..........................

 

Informacje szczegółowe

liczba etatów: 1
Wymiar etatu pełny wymiar czasu pracy
Termin składania apliakcji 07.03.2016 r., do godz. 15.00
Miejsce składania aplikacji w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
(pok. nr 3) lub pocztą na adres
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5A/12,
11-700 Mrągowo

STOP przemocy domowej!” - mówią jednym głosem placówki pomocowe z Mrągowa. W międzynarodową kampanię „Białej Wstążki” aktywnie włączyły się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomocną dłoń potrzebującym podaje także Urząd Miejski w Mrągowie. Większość wydarzeń zaplanowano na sobotę, 29 listopada.