Fundusz Europejski - Logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 - Podprogram 2023

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.), których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zakwalifikowane do Programu Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus– Podprogram 2023 - otrzymują artykuły: spożywcze w łącznej ilości 34 kg na osobę – ilość i termin wydawanej żywności uzależniona jest od dostaw z Banku Żywności w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie pod nr tel. 89 741 33 07 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027